Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.babyknihy.sk.

1.2 Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.babyknihy.sk je kiWision, s.r.o., Budovateľská 1062/25, 821 08 Bratislava, IČO: 46 616 951, DIČ: 2023510137, IČ DPH: SK2023510137, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 80670/B (ďalej ako "prevádzkovateľ" alebo „predávajúci“).

1.3 Kontaktné údaje predávajúceho:

Poštová adresa:

kiWision,s.r.o., Babyknihy.sk, Stará Vajnorská 17/B, 831 03 Bratislava

Telefón:

+421 948 061 500

E-mail:

kontakt@babyknihy.sk

1.4 Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“), zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. a ďalšími príslušnými platnými právnymi predpismi. 

1.5 Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, a ide o nákup tovaru za účelom podnikania, riadia sa zmluvné vzťahy výslovne neupravené týmito VOP, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

2. Definície pojmov

Na účely týchto VOP sa rozumie:

a.   e-shopom internetový obchod umiestnený na internetovej stránke www.babyknihy.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru,

b.   registráciou vyplnenie elektronického formuláru, obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania e-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované e-shopom (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok a uchovávanie histórie prezeraných produktov).

c.   kupujúcim fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez e-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez e-shop odoslala záväznú objednávku, a doručila ju prevádzkovateľovi; a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. Za kupujúceho - právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo oprávnený zástupca.

d.   oprávnenou osobou osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena a priezviska oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

e.   objednávkovým formulárom elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

f.   aktuálnou ponukou tovaru ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.babyknihy.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov, meno autora, vydavateľa/ výrobcu, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.babyknihy.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä knihy, hudobné a filmové nosiče, a hračky,

g. orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č.5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/5827 2172, fax. č. 02/5827 2170, www.soi.sk.

 

3. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.    Všetky objednávky podané prostredníctvom e-shopu www.babyknihy.sk sú záväzné.

3.2.    Podaním objednávky sa rozumie jej vytvorenie, odsúhlasenie a záväzné potvrdenie kupujúcim, ktorým potvrdzuje a vyhlasuje, že:

a. sa oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s nimi súhlasí

b. sa oboznámil s reklamačným poriadkom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, a že s ním súhlasí

c. bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu,

d. bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy

e. udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane OU“) a týmito VOP, a v prípade, ak kupujúci uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý prevádzkovateľovi kedykoľvek na požiadanie preukázať

f. všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

3.3 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a v nich vyplnenie všetkých údajov označených ako povinných.

3.4 Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy podaným zo strany kupujúceho.

3.5 Kupujúci je povinný uviesť správne registračné údaje, a to najmä úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť tovar odoslaný. Predávajúci nezodpovedá za prípadné škody, príp. zvýšené náklady pre kupujúceho, ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávne uvedených registračných údajov a/alebo údajov adresy doručenia (vrátane chýb v písaní alebo neaktuálnych údajov).

3.6. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“) je včasné písomné vyhlásenie prevádzkovateľa adresované kupujúcemu, v ktorom prevádzkovateľ potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť prevádzkovateľa neznamenajú potvrdenie objednávky. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu, pričom kupujúcemu týmto nevzniká nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.

3.7 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok prevádzkovateľa dodať kupujúcemu objednaný tovar do ním určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať, riadne a včas zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné (náklady na doručenie).

3.8 Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a prevádzkovateľa. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je prevádzkovateľ povinný prijať.

3.9 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím.

3.10 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

3.11 Objednávka zaniká:

a. odmietnutím objednávky zo strany prevádzkovateľa,

b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

 

4. Kúpna cena tovaru
4.1 Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú zobrazené pri vykonaní objednávky ako samostatná položka. Všetky ceny sú uvedené v mene euro s DPH.

4.2 Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov s doručením tovaru a spôsobom úhrady tovaru, ktoré kúpna cena tovaru nezahŕňa a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 

4.3 Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

4.4 Ku každej dodávke tovaru vystaví predávajúci doklad o zaplatení, ktorý na vyžiadanie zašle kupujúcemu spolu s tovarom, prípadne elektronicky.

4.5 Konkrétny spôsob platby si zvolí zákazník podľa možností uvedených pri objednávke v sekcii „košík“, a to platba doručovateľovi pri prevzatí tovaru („dobierka“) alebo platba kartou („platobná karta“).

4.6 Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania celej kúpnej ceny na účet spoločnosti kiWision s.r.o. prevádzkujúcej www.babyknihy.sk, uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte.

 

5. Dodacia lehota, doprava a dodanie tovaru 
5.1 
Dodacia lehota začína plynúť odo dňa potvrdenia záväznej objednávky za podmienky, že zákazník poskytne predávajúcemu všetky podklady, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Štandardne je tovar doručovaný do 7 pracovných dní. Dodacie lehoty sa však môžu líšiť v závislosti od dostupnosti tovaru:

Dostupnosť

Orientačná doba expedovania (nie je garantovaná, môže sa líšiť)

Na sklade

Do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky je tovar vyskladnený a zabalený

Vypredané

Tovar nie je momentálne k dispozícii a nemáme informáciu od dodávateľa, kedy bude opäť k dispozícii

U dodávateľa

Do 5-21 dní v závislosti od doručovacích lehôt dodávateľa je tovar vyskladnený

5.2 V prípade, že objednaný tovar nebude na sklade alebo nebude možné odovzdať dopravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci aj kupujúci právo navrhnúť rozdelenie objednávky alebo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, alebo sa môžu zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie, pričom predávajúci sa zaväzuje o tejto skutočnosti bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade, že v čase odstúpenia bude tovar už zo strany kupujúceho uhradený, peniaze budú vrátené kupujúcemu späť najneskôr do 14 dní od vzájomnej dohody alebo iným, spoločne dohodnutým spôsobom. V prípade platby kreditnou/debetnou kartou, sa môže doba vrátenia peňazí predĺžiť v závislosti na postupe banky pri stornovaní platby.

5.3 Po skompletizovaní objednávky je tovar pripravený na odoslanie. Zásielka je odovzdaná dopravcovi v závislosti od druhu prepravy, ktorý si kupujúci pri objednávke zvolil a bude doručená podľa lehôt uvedených pri zvolenom dopravcovi (za čo zodpovedá dopravca) do miesta dodania.

5.4 Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako „dodaciu adresu“.

5.5 Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

5.6 Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania:

a. Slovenská pošta - balík na poštu (na vybranú pobočku Slovenskej pošty). Zásielka je uložená 18 kalendárnych dní na zvolenej pošte, kde si ju počas otváracích hodín pobočky kupujúci vyzdvihne.

b. Zásielkovňa SR – balík na vybranú pobočku.

c. Preprava kuriérskou spoločnosťou GLS do 24 hodín od prevzatia skompletizovanej objednávky prepravcom.

Doba prepravy vychádza z prepravných podmienok konkrétneho prepravcu. Babyknihy.sk negarantuje minimálnu ani maximálnu dobu prepravy.


5.7 Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Ceny poštovného sú uvedené v euro s DPH a platia iba pre odoslanie obyčajných zásielok na Slovensko a pri poslaní celej objednávky v jednej zásielke. Pri rozdelení objednávky a jej poslaní vo viacerých zásielkach môže byť celkové poštovné vyššie, o čom bude kupujúci vopred informovaný.

5.8 Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Spolu s tovarom zároveň kupujúci obdrží aj účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.9 V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru vo výške 5,- EUR, a to na základe písomnej výzvy predávajúceho zaslanej kupujúcemu e-mailom, ktorá je zároveň odstúpením od kúpnej zmluvy.

5.10 

a) V prípade, ak si kupujúci ako spôsob prepravy tovaru vyberie výdajné miesto Zásielkovňa.sk, a v čase expedovania objednávky nie je možné na kupujúcim vybrané výdajné miesto zásielku odoslať (najmä, nie však výlučne, z dôvodu zrušenia pobočky, neprijímania zásielok výdajným miestom), predávajúci je oprávnený vybrať najbližšiu pobočku, ktorá akceptuje zásielky a o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho formou e-mailu.

b) V prípadne ak z akéhokoľvek dôvodu Zásielkovňa.sk presmeruje zásielku na iné ako zákazníkom vybrané výdajné miesto, bude Zásielkovňa.sk kupujúceho o zmene informovať.

c) V oboch prípadoch doručenia na iné ako zákazníkom zvolené výdajné miesto, definované v bodoch 5.10 a) a 5.10 b), je Kupujúci povinný si, v takto zmenenej pobočke Zásielkovne, tovar prevziať.   


6. Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy
6.1 Kým nebola objednávka ešte zaplatená a nebola ešte odoslaná, môže kupujúci objednávku zrušiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky bez účtovania akýchkoľvek penále. V prípade, že bola objednávka už zaplatená a nebola ešte odoslaná, predávajúci vráti kupujúcemu do 14 pracovných dní peniaze, alebo iným spoločne dohodnutým spôsobom.

6.2 Kupujúci-spotrebiteľ má právo podľa zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy prostredníctvom online formulára, nachádzajúceho sa na internetovej stránke www.babyknihy.sk v sekcii Reklamácie a jeho odoslaním cez e-shop, alebo na tento účel môže kupujúci využiť priložený vzorový formulár naodstúpenie od zmluvy a zaslať ho e-mailom predávajúcemu. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení (prípadne spolu s ním) v uvedenej lehote zaslať nepoškodený tovar v originálnom obale spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom (vrátane kópie daňového dokladu a kópie ústrižku od doručovateľa), späť na kontaktnú adresu predávajúceho: kiWision, s.r.o., Babyknihy.sk, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava.

6.3 Avšak v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. právo na odstúpenie od zmluvy si kupujúci nemôže uplatniť za tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) tohto zákona, predovšetkým predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

6.4 V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.5 Kupujúci má povinnosť odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou (list, e-mail, online formulár).

6.6 Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predávajúci neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave. 

6.7 Vrátený tovar a odstúpenie od zmluvy neakceptujeme a tovar bude na náklady zákazníka vrátený späť, ak: (i) tovar má známky používania, (ii) tovar je mechanicky alebo inak poškodený/znehodnotený, (iii) tovar nie je v originálnom balení, (iv) tovar bol dodaný na špeciálnu objednávku.

6.8 Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený), kupujúci musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci kupujúcemu v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet, a to do 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, avšak nie skôr, ako je tovar doručený od kupujúceho a prekontrolovaný predávajúcim. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6.9 Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

6.10 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,

b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

c. ak predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,

d. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje,

e. ak technickou chybou systému bola spôsobená nesprávna kúpna cena tovaru.

6.11 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie vo forme e-mailu.

6.12 Odstúpenie predávajúceho od zmluvy sa však nedotýka jeho nároku na náhradu škody spočívajúcej najmä, nie však výlučne, v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

6.13 Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený započítať z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu, ktorá je znížená o nároky predávajúceho.


7. Záručná doba a reklamačný poriadok
7.1 Na tovar zakúpený u predávajúceho v internetovom obchode www.babyknihy.sk sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany kupujúceho.

7.2 Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a na tieto vzťahy sa nevzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľa.

7.3 Ak je pri preberaní tovaru zistené poškodenie obalu tovaru, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia nechá vyhotoviť záznam o poškodení spôsobenom počas prepravy za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia. V prípade, ak kupujúci prevezme tovar aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie tovaru z tohto dôvodu. Bezprostredne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o prípadných zistených nedostatkoch. 

7.4 Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
a. mechanickým poškodením tovaru,
b. používaním tovaru v podmienkach ktoré neodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
c. neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
d. nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
e. prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

7.5 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené jeho používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

7.6 Reklamácia je oprávnená ak:

·         tovar nebol doručený

  • doručený tovar je poškodený
  • doručený tovar je odlišný od toho, ktorý si kupujúci objednal
  • doručený tovar nie je kompletný (zákazník sa musí uistiť, že jeho objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).

Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste predávajúceho kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak reklamácia nemusí byť uznaná.

7.7 Reklamácia bude vybavovaná nasledovným postupom:

a. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: (i) vyplnením online reklamačného formulára, nachádzajúceho sa na stránke internetového obchodu www.babyknihy.sk, a jeho odoslaním cez e-shop, alebo (ii) prostredníctvom užívateľského profilu na www.babyknihy.sk, v časti „Moje objednávky“ - „Zobraziť históriu objednávok“, v konkrétnej objednávke, pri konkrétnom produkte, tiež s odoslaním cez e-shop,

b. Reklamovaný tovar kupujúci pošle (v originálnom obale, zabalený tak, aby nedošlo k poškodeniu tovaru) spolu s kópiou faktúry, popisom závady a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa, na adresu: kiWision, s.r.o., Babyknihy.sk, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava (pri zaslaní je nutné uviesť kontaktné tel. číslo 0948 061 500),

c. Predávajúci má lehotu 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania,

d. Pri riešení reklamácie sa zvyčajne predávajúci skontaktuje s kupujúcim a dohodne sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí),

e. Kupujúci bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania, o čom obdrží od predávajúceho potvrdenie o vybavení reklamácie vo forme e-mailu. Akékoľvek svoje nároky vyplývajúce z odstúpenia voči kupujúcemu je predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.


8. Zásady ochrany osobných údajov

8.1 Osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom o ochrane OÚ a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

8.2 Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.babyknihy.sk v sekcii Zásadyochrany osobných údajov.


9. Používanie obsahu stránky www.babyknihy.sk

9.1 kiWision s.r.o. má všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov (popisov), loga, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez predchádzajúceho písomného povolenia od kiWision s.r.o. zakázané.

9.2 kiWision s.r.o. má všetky práva vyhradené k tvoreniu obsahu značky Babyknihy a rozhoduje o marketingových a komerčných aktivitách značky. Akýkoľvek tovar alebo služba zakúpené na Babyknihy môžu byť tretími stranami využité na marketingové a komerčné účely iba na základe výsloveného písomného súhlasu kiWision s.r.o. ako spravovateľa značky.


10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ARS“) informuje kupujúceho-spotrebiteľa, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom poštovej adresy alebo emailom kontakt@babyknihy.sk. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci-spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu, ktorým sú orgány podľa zákona o ARS a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Príslušným subjektom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže kupujúci-spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS.   

10.2 Kupujúci-spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu alternatívneho riešenia sporov online (ROS), ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,-EUR.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 12.10.2020 až do doby vydania nových všeobecných obchodných podmienok.

11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP, aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho www.babyknihy.sk. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

11.3 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s VOP dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu.

11.4 Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.  

11.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

11.6 Zmluvné strany si pre právny vzťah, založený kúpnou zmluvou, obsahujúci medzinárodný (cudzí) prvok dojednávajú slovenské rozhodné právo, s tým, že pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, rozhodné právo pre práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy bude stanovené na základe príslušných ustanovení kolíznych noriem

11.7 Tieto VOP sú zverejnené na stránke internetového obchodu babyknihy.sk.