Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje, pričom je pre nás prvoradá bezpečnosť vašich údajov a ich pracúvanie v súlade so zákonnými podmienkami. Tu sa dozviete, ako sú vaše osobné údaje spracúvané. 

1. Osobné údaje kupujúceho, ako dotknutej osoby, prevádzkovateľ spracúva v súlade so zákonom o ochrane OÚ a podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje kupujúceho je spoločnosť kiWision, s.r.o., Budovateľská 1062/25, 821 08 Bratislava, IČO: 46 616 951.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: kiWision, s.r.o., Babyknihy.sk, Stará Vajnorská 17/B, 831 04 Bratislava, e-mail: kontakt@babyknihy.sk, tel: +421 948 061 50. (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

3. Pri zadávaní objednávky, kupujúci vypĺňa niektoré osobné údaje - najmä meno a priezvisko, adresu, identifikačné údaje firmy, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, adresu dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo, ktoré sú potrebné za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, pre vystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. Pre účely reklamácie sú to okrem vyššie uvedených údajov ešte údaje o reklamovanom tovare, údaje o platbe a číslo bankového účtu.

4. Osobné údaje kupujúceho predávajúci nezverejňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou dopravcov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenie objednávky kupujúceho, a dodávateľov v prípade reklamácie, teda za účelom splnenia si zmluvných povinností. Osobné údaje nebude predávajúci bez súhlasu dotknutej osoby akokoľvek poskytovať tretej osobe. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a databáza osobných údajov je chránená pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím a je s ňou nakladané v súlade so zákonom o ochrane OÚ. Údaje môže kupujúci kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sa pod svojim prihlasovacím menom do internetového obchodu.

5. Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu, t.j. spoločnosti kiWision, s.r.o., v zmysle zákona o ochrane OÚ súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na e-mailovú adresu: kontakt@babyknihy.sk.

7. Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje kupujúceho (i) po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov, (ii) po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely (najdlhšie po dobu 5 rokov), v prípade, že kupujúci tento súhlas udelil.  

8. Prevádzkovateľ používa priamy marketing, aby svojich zákazníkov (kupujúcich) informoval o aktuálnych novinkách a službách. Na tento účel využíva osobné údaje kupujúceho len v prípade, že tento k tomu udelil prevádzkovateľovi predchádzajúci súhlas pri odoslaní objednávky, a to zaškrtnutím políčka „Chcel(a) by som sa prihlásiť k odberu noviniek“. Kupujúci má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely zo strany kupujúceho, prestáva prevádzkovateľ osobné údaje spracúvať a bezodkladne ich likviduje. 

9. Ďalej má kupujúci práva podľa zákona o ochrane OÚ t.j. predovšetkým: právo na prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na vymazanie osobných údajov za zákonom stanovených podmienok, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov po dobu preverenia žiadosti kupujúceho o opravu alebo výmaz, právo, právo na presnosť osobných údajov, právo na námietku v zmysle §27 zákona o ochrane OÚ, právo na odvolanie súhlasu, právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený za účelom spracúvania osobných údajov na marketingové účely (a to na základe výslovného, zrozumiteľného a určitého prejavu vôle, formou listu alebo e-mailu zaslaného na kontaktné údaje prevádzkovateľa) a právo na podanie návrhu podľa § 100 zákona o ochrane OÚ.

10. Odoslaním objednávky a zaškrtnutím súhlasu so zásadami ochrany osobných údajov prostredníctvom internetového objednávkového formulára prevádzkovateľa, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami spracúvania a ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu akceptuje.


Znenie Obchodných podmienok nájdete [TU]